ติดตามอุปกรณ์
รหัส PEC อยู่ที่ไหน

อุปกรณ์ที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

จะมีฉลากรหัส PEC ติดอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ เช่น 61PS01

รหัส PEC ประกอบด้วย 2 ตัวเลข I 2 ตัวอักษร I 2 ตัวเลข